Privatlivspolitik for kunder, leverandører og samarbejdspartnere mv.
Privatlivspolitik for kunder, leverandører og samarbejdspartnere mv.

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (samlet betegnet ”Brøndby IF”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S’ virksomhed. 

1. Om Brøndby IF

Brøndby IF er  er en dansk fodboldklub.

I forbindelse med driften af Brøndby IF’s virksomhed indsamler og behandler Brøndby IF personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Brøndby IF er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Brøndby IF’s behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Brøndby IF
Brøndby Station 30
2605 Brøndby
CVR-nr. 83933410
E-mail: [email protected]

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Brøndby IF, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Brøndby IF’s virksomhed. 

De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, modtager af vores nyhedsbrev, deltager i vores konkurrencer, bruger af vores applikationer eller hjemmeside, leverandør eller samarbejdspartner.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Brøndby IF vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for dig. 

Brøndby IF indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Brøndby IF. Det samme er tilfældet når du bruger vores hjemmeside og applikationer, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og når du deltager i konkurrencer mv. 

Brøndby IF vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som du giver os, når du bliver kunde hos Brøndby IF, fx når du køber noget i webshoppen, herunder kontaktoplysninger (navn, adresse, land, e-mailadresse og telefonnummer), dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit kundeforhold hos Brøndby IF. 

Oplysninger vedrørende brugerprofiler 

Oplysninger, som du giver os, når du opretter en bruger profil hos Brøndby IF fx i Matchday, herunder kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse, telefonnummer er valgfrit). 

Ved brugen af Brøndby Matchday har Brøndby IF desuden mulighed for at registrere oplysninger om din geolokation. Oplysninger om din geolokation bruges udelukkende til at verificere, at du befinder dig på Brøndby Stadion i de tilfælde, hvor du vælger at gøre brug af de funktioner i Brøndby Matchday, der kræver, at du befinder dig på Brøndby Stadion.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Vi indhenter også information via cookies og andre tracking teknologier. Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside herunder fx hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den reklame du har set. For mere information omkring vores brug af cookies se vores Cookie Politik: https://brondby.com/cookiepolitik/

Vi kan endvidere supplere den information som vi indsamler med information fra andre kilder, det kan være offentlig tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder. 

Oplysninger vi indhenter og behandler når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer og i øvrigt modtager markedsføring fra os

Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail¬adresse) og oplysninger, som du giver os fx omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation. 

Vi kan endvidere supplere den information som vi indsamler med information som vi har indhente fra vores hjemmeside eller fra andre kilder, det kan være offentlig tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder.

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere 

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

5. Brug af dine personoplysninger

Brøndby IF behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig. 

Brøndby IF behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af kundeforhold – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Brøndby IF som led i driften af Brøndby IF’s virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. 

Administration af nyhedsbreve, konkurrencer og markedsføring i øvrigt - Oprettelse og administration af dig som abonnent, konkurrence deltager eller modtager af markedsføring fra Brøndby IF, herunder opretholdelse i vores kunderegistrer, udsendelse af nyhedsbrev og markedsføring, udtrækning i konkurrencer mv.  

Drift og vedligehold af vores hjemmesider og applikationer – Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider og i vores applikationer, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider og applikationer.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – Brøndby IF behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Brøndby IF arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere. 

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Brøndby IF er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Brøndby IF, herunder blandt andet Brøndby IF’s indvejningsregister, produktionsstatistik og kvalitetskontrol.

Brøndby IF anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beskyttelse af Brøndby IF’s og andres rettigheder – Det kan være tilfælde hvor en behandling herunder videregivelse er nødvendig for at beskytte, håndhæve eller forsvare Brøndby IF’s eller tredjemands juridiske rettigheder herunder privatlivets fred, sikkerhed eller ejendom eller for at beskytte sikkerheden og privatlivet for vores brugere af hjemmesiden eller vores produkter og services. 

Brøndby IF bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede. 

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Brøndby IF behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med Brøndby IF (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Brøndby IF’s legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Brøndby IF er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

7. Deling af personoplysninger

Brøndby IF videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed. 

Brøndby IF kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. 

Brøndby IF tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. 

Brøndby IF videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov. 

Dine personoplysninger kan overføres til lande både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder særligt USA.

Når vi overfører dine oplysninger til tredjelande har vi sikret at der er implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og at overførslen af dine personoplysninger er i overensstemmelse med kravene og forpligtelserne i henhold til gældende databeskyttelseslove. 

Hvis du vil have mere at vide om foranstaltningerne, er du altid velkommen til at kontakte os.

8. Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv. 

Det er Brøndby IF’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. 

Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Brøndby IF er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. 

Vi giver dig også valg vedrørende vores brug og offentliggørelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan til hver en tid gøre indsigelser gældende mod, at vi bruger dine personoplysninger til at sende dig markedsføring.  Hvis du ikke længere vil modtage marketingrelaterede e-mails fra os, kan du fravælge sådanne henvendelser ved at følge instruktionerne i vores e-mails. Du kan også sende en anmodning til [email protected] 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [email protected] Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. I det omfang det er nødvendigt vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du læse mere på datatilsynet.dk. 

Klage over Brøndby IF’s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: [email protected] 

10. Opdateringer

Brøndby IF evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis senere ændringerne i væsentlig omfang udvider vores rettigheder til at bruge de oplysninger, som vi allerede har indsamlet fra dig, vil vi give dig besked og give dig et valg om vores fremtidige brug af personoplysningerne. Herudover vil den seneste version af vores privatlivspolitik altid være tilgængelig på vores hjemmeside.