Selskabsmeddelelse nr. 16/2022 - Global Football Holdings, L.P. offentliggør tilbudsdokument i forbindelse med et betinget, frivilligt, offentligt tilbud vedrørende aktier i Brøndby IF

24.11.2022 16:30

Betinget, frivilligt, offentligt købstilbud

vedrørende aktier i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ("Brøndby IF") fremsat af Global Football Holdings, L.P. ("Tilbudsgiver").

Begrænsninger vedrørende købstilbuddet

Generelt:

Tilbudsgiverens betingede, frivillige, offentlige købstilbud på aktierne i Brøndby IF beskrevet i tilbudsdokumentet af med evt. tilhørende tillæg, der er eller vil blive gjort tilgængeligt på denne hjemmeside ("Tilbuddet") sammen med visse andre dokumenter relateret til Tilbuddet herunder indledende meddelelse om Tilbuddet i henhold til § 4 i Bekendtgørelse om overtagelsestilbud, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Tilbuddet vil kræve udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller aktiviteter ud over, hvad der kræves i henhold til dansk ret.

Tilbuddet er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Tilbuddet ville kræve udsendelse af et andet tilbudsdokument, en anden form for registrering eller andre handlinger, end hvad der er påkrævet i henhold til dansk ret. Tilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for aktionærer, som er hjemmehørende i en jurisdiktion, hvor fremsættelsen af Tilbuddet eller accept deraf ville være i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og tilbudsdokumentet må ikke omdeles til aktionærer, der er hjemmehørende i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af tilbudsdokumentet, antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om gældende forbud og at overholde disse.

Tilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i eller til nogen udelukkede jurisdiktioner (defineret som Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller enhver jurisdiktion, hvor lokal lovgivning eller lokale bestemmelser kan medføre en betydelig civilretlig, lovgivningsmæssig eller strafferetlig risiko, hvis oplysninger vedrørende Tilbuddet fremsendes til eller gøres tilgængelige for aktionærer i den pågældende jurisdiktion, ”Udelukkede Jurisdiktioner”), og Tilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres i nogen Udelukkede Jurisdiktioner. I overensstemmelse hermed vil og må eksemplarer af tilbudsdokumentet og eventuelle medfølgende dokumenter hverken direkte eller indirekte sendes pr. e-mail eller på anden måde videresendes, omdeles eller sendes i eller til nogen Udelukkede Jurisdiktioner, hvor dette ville være i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og personer, som modtager tilbudsdokumentet og eventuelle medfølgende dokumenter, må ikke sende dem pr. e-mail eller på anden måde omdele eller sende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette kan ugyldiggøre enhver angivelig accept af tilbuddet fra aktionærer i disse jurisdiktioner.

Særlige oplysninger til aktionærer bosiddende i USA:

Tilbuddet er underlagt dansk ret. Tilbuddet vedrører værdipapirerne i et dansk selskab og er underlagt lovkravene og oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk ret, som kan adskille sig væsentligt fra gældende regler i USA. Tilbuddet fremsættes i USA i henhold til Section 14(e) i og Regulation 14E udstedt i medfør af den amerikanske Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer ("US Exchange Act") og i øvrigt i overensstemmelse med dansk ret. Tilbuddet er ikke underlagt Section 14(d)(1) i, eller Regulation 14D udstedt i medfør af, US Exchange Act og fremsættes for så vidt angår Aktierne i overensstemmelse med undtagelsen i Rule 14d-1(c) deri.

Tilbuddet er udarbejdet efter danske standarder for indhold og udformning, herunder i forhold til tilbagekaldelsesret, tidsplan for tilbud, afviklingsprocedurer og betalingstidspunkter, som adskiller sig fra de regler, der finder anvendelse på tilbud i USA og efter amerikansk lovgivning.

For aktionærer, der er skattepligtige i USA, kan modtagelsen af et kontant vederlag i henhold til Tilbuddet udgøre en skattepligtig transaktion i forhold til amerikansk føderal indkomstskat og efter gældende amerikansk lovgivning på delstatsniveau og lokalt niveau samt efter udenlandsk og anden skattelovgivning. Den enkelte aktionær opfordres til at rådføre sig med sin egen uafhængige skatterådgiver vedrørende de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med accept af Tilbuddet.

HVERKEN DEN AMERIKANSKE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC), BØRSTILSYNET I EN AMERIKANSK DELSTAT ELLER ANDRE TILSYNSMYNDIGHEDER HAR GODKENDT ELLER AFVIST TILBUDDET ELLER UDTALT SIG OM TILBUDDETS RIMELIGHED ELLER FORDELE ELLER AFGIVET ERKLÆRING OM, HVORVIDT TILBUDSDOKUMENTET ELLER ANDRE DOKUMENTER VEDRØRENDE TILBUDDET ER NØJAGTIGE ELLER FULDSTÆNDIGE. ENHVER ERKLÆRING OM DET MODSATTE UDGØR EN STRAFBAR HANDLING I USA.

Bekræftelse

Ved at trykke på "Jeg bekræfter og accepterer"-knappen nedenfor, bekræfter og accepterer du hvert af følgende punkter:

  • at du har læst og forstået oplysningerne givet ovenfor, at du ikke er undergivet nogen af Tilbuddets ovenfor anførte begrænsninger, og at kommunikation om Tilbuddet lovligt må rettes til dig, og at Tilbuddet lovligt må adresseres til dig;
  • at du ikke befinder dig i eller er bosiddende i nogen Udelukkede Jurisdiktioner, hvor afgivelsen af Tilbuddet vil udløse en forpligtelse for Brøndby IF, Tilbudsgiver eller nogen af deres associerede selskaber eller nogen anden person til at indgive eller registrere et tilbudsprospekt eller noget andet dokument eller til at foretage nogen anden eller yderligere handling i relation til Tilbuddet, i eller som følge af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion;
  • at du ikke vil kopiere eller videresende nogen af de dokumenter, der er tilgængelige på denne hjemmeside, til andre;
  • at du ikke vil anvende noget dokument, der er tilgængeligt på denne hjemmeside, til noget formål ud over dine overvejelser som aktionær om, hvorvidt du vil sælge dine aktier til Tilbudsgiver; og
  • at du forstår, anerkender og accepterer, at manglende overholdelse af ovenstående kan resultere i en overtrædelse af gældende lovgivning og/eller skadeserstatning til Brøndby IF, Tilbudsgiver, deres associerede selskaber eller andre personer, for hvilken du kan blive holdt ansvarlig.

 

Jeg bekræfter og accepterer

Jeg bekræfter og accepterer ikke