10. AUGUST 2012 kl. 16:52
FBM 11/2012: Rettet aktieemission mod Brøndby Supporters Trust

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 10. august 2012

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 11/2012

Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Rettet aktieemission mod Brøndby Supporters Trust

Brøndbyernes IF Fodbold A/S (Brøndby IF) beskrev i fondsbørsmeddelelse 07/2012 d. 16. maj 2012, at der i løbet af 3-4 måneder kunne opstå et behov for styrkelse af selskabets likviditet, og som opfølgning herpå skrev Brøndby IF i fondsbørsmeddelelse 10/2012 d. 8. august 2012, at bestyrelse og direktion arbejdede med forskellige planer, herunder en kapitaludvidelse inden for den bemyndigelse som generalforsamlingen afgav i april måned.

Bestyrelsen har nu besluttet at udnytte den bemyndigelse som generalforsamlingen afgav på den seneste generalforsamling omkring udvidelse af aktiekapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, og har derfor indgået en aftale med Brøndby Supporters Trust (BST) om at gennemføre en rettet emission mod BST.

BST er en støtteforening under Brøndby Support, der får ret til at tegne aktier for indsamlede midler. BST består af medlemmer, som gennem BST har et ønske om aktivt at bidrage til aktieemissionen. Aktierne vil blive tegnet af BST, og BST vil have ejerskabet til de tegnede aktier.

BST forpligter sig til at tegne aktierne som følger:

  • Inden den 31. december 2012 tegner BST op til 500.000 stk. B-aktier og op til 38.000 stk. A-aktier.
  • Inden den 31. december 2013 tegner BST yderligere op til 500.000 stk. B-aktier og yderligere op til 38.000 stk. A-aktier.

Aktierne tegnes til nominel værdi (20 kr. pr. aktie). Fuldtegnes emissionen vil det betyde, at BST får ca. 16 % af de samlede stemmer i Brøndby IF, og Brøndby IF vil hermed få tilført ca. 21,5 mio. i kapital.

  • Den første tegning sker, så snart BST har rejst 10.760.000 kr., eller senest den 31. december 2012. Har BST ikke indsamlet det fulde beløb vil tegningen ske på det aktuelle indsamlede beløb. Tegningen sker i så fald mellem A- og B-aktier i samme forhold, som hvis fuld tegning var sket.
  • Den anden tegning sker, så snart BST har rejst yderligere 10.760.000 kr., alternativt for det aktuelle indsamlede beløb pr. 31. december 2013. Tegningen sker i så fald mellem A- og B-aktier i samme forhold, som hvis fuld tegning var sket.

Alle de nuværende A-aktionærer har tiltrådt, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede A-aktier kan anvendes til at udstede A-aktier til BST.

BST's forpligtelse til at tegne er alene betinget af, at BST kan rejse midlerne.

Formelt set udnytter bestyrelsen først sin bemyndigelse, når BST har rejst de fornødne midler og tegning sker. 

B-aktionærer får mulighed for at vælge bestyrelsesmedlemmer i Brøndby IF

Såfremt BST tegner 80 % eller mere af den samlede emission, jf. ovenstående, vil der af bestyrelsen i Brøndby IF på førstkommende ordinære generalforsamling, efter at denne tegning er sket, blive fremsat et forslag til ændring af Brøndby IF's vedtægter, som giver B-aktionærerne ret til vælge to bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt BST tegner mellem 40 % og 80 % af den samlede emission, vil der af bestyrelsen i Brøndby IF på førstkommende ordinære generalforsamling, efter at denne tegning er sket, blive fremsat et forslag til ændring af Brøndby IF's vedtægter, som giver B-aktionærerne ret til at vælge ét bestyrelsesmedlem.

De nuværende A-aktionærer har bekræftet, at de på den ordinære generalforsamling vil stemme for denne vedtægtsændring.

Aftalen mellem Brøndby IF og BST indebærer ikke en begrænsning i Brøndby IF's adgang til på anden vis at gennemføre en yderligere kapitaludvidelse ved udstedelse af såvel A- som B-aktier. BST har samme fortegningsret som øvrige A-aktionærer, hvis BST har tegnet A-aktier.

Se meddelelsen som pdf-fil her.

Brøndby IF
Bestyrelsen

 

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Sten Lerche på telefon 43 63 08 10.