15. FEBRUAR 2017 kl. 11:33
Ordensreglement

Ordensreglement for Brøndby Stadion

1. Formål

Formålet er at sikre en god og sikker afvikling af arrangementer på Brøndby Stadion, hvor vi samtidig bevarer den gode stemning, så alle, uanset udseende, religion og kulturel baggrund, kan føle sig velkomne og trygge både før, under og efter arrangementet. Reglementet er gældende ved alle arrangementer, der måtte afvikles på Brøndby Stadion både af sportslig og ikke sportslig karakter.

2. Gyldighedsområde

Ordensreglementet gælder hele Brøndby Stadion og alle arrangementer, der bliver afholdt på Brøndby Stadion.

3. Regler for ophold

På Brøndby Stadions område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettigede til at opholde sig på området. Billetter eller lignende adgangsbevis skal fremvises på forlangende af Brøndby Stadions kontrollører eller politiet.

Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten. Såfremt kontrollører eller personalet af sikkerhedsmæssige årsager anviser andre pladser end anført på billetten, er man forpligtet til at indtage disse.

Af sikkerhedsmæssige årsager (herunder at alle, der besøger Brøndby Stadion, også efter afsluttede arrangementer kan få den bedst mulige oplevelse) kan kontrollørerne på Brøndby Stadion, i det tempo de finder sikkerhedsmæssigt forsvarligt, lukke gæster ud fra Brøndby Stadion i hold. Der kan derfor i visse tilfælde påregnes ventetid på op til 30-45 minutter efter et arrangements afslutning.

Der må ikke udvises en adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare. Besøgende er forpligtigede til at overholde det gældende ordensreglement og at følge anvisninger, som måtte blive givet over højtaleranlægget på Brøndby Stadion eller af Brøndby Stadions kontrollører, personale og/eller politi/redningstjeneste.

Alle anvisninger givet af Brøndby Stadions kontrollører skal straks efterkommes. Brøndby Stadions kontrollører kan ved overtrædelse af landets lovgivning eller ved overtrædelse af ordensreglementet bortvise og/eller tildele besøgende et forbud mod at tage ophold på Brøndby Stadion i en nærmere angivet tidsperiode.

Det er ikke tilladt at bevæge sig fra sektion til sektion uden tilladelse fra Brøndby Stadions kontrollører

Ophold på Brøndby Stadion er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.

4. Adgangskontrol

Alle besøgende har pligt til at fremvise billet eller andet adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Legitimation kan blive krævet forevist på forlangende.

Brøndby Stadions kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko, eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som enten visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.

Følgende og lignende genstande må ikke medbringes på Brøndby Stadion:

- Euforiserende stoffer af enhver art.

- Våben af enhver art.

- Genstande, der kan benyttes som våben eller kasteskyts.

 - Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans.

- Barnevogne, cykler og lignende på Sydsiden-tribunen, udebaneafsnittet eller andre steder på stadion.

- Flasker, bægre, krus eller dåser fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre.

- Tasker med en størrelse over 55 cm høj, 40 cm bred og 20 cm dyb, heriblandt sportstasker, kufferter og lignende uden forudgående aftale. Dette forbud er gældende for Sydsiden-tribunen og for udebaneafsnittet.

- Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.

- Konfettirør og creperuller, der indeholder konfetti.

- Mekanisk drevne støjinstrumenter, eksempelvis kompressorhorn.

- Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.

- Dyr.

- Laserpenne.

- Maskeringsgenstande som huer og lignende. Alle genstande, der menes at kunne benyttes som maskering, vil blive vurderet, og der vil straks blive taget stilling til, om det må medbringes eller ej.

- Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter og/eller genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre, eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden forudgående skriftlig tilladelse af Brøndby IF.

- Genstande eller effekter såsom tøj, bannere eller lignende, hvorpå der er påtrykt, skrevet eller på anden måde synligt gives udtryk for racistiske, politiske, kriminelle eller anden form for utryghedsskabende budskaber.

Det er ydermere forbudt for gæster at foretage sig følgende eller lignende på Brøndby Stadion:

- At klatre op på eller over bygninger og indretninger, herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfelter, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer og master af enhver art, samt at betræde områder, hvor der ikke er adgang for besøgende, eksempelvis banens område.

- At maskere sig.

- At kaste med genstande.

- At tænde ild og affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande.

- At sælge varer eller billetter, uddele tryksager eller gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse dertil.

- At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger og reklameskilte.

- At medføre eller åbenlyst bære tegn eller symboler af racistisk eller voldelig karakter, eller som relaterer sig til kriminelle miljøer.

- At optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted på Brøndby Stadion eller videregive informationer fra kampen uanset fremgangsmåde.

Personer, der ikke er i besiddelse af billet eller gyldigt adgangsbevis, eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko, vil blive bortvist.

Personer med karantæne eller lignende forbud mod at tage ophold til arrangementer eller kampe på Brøndby Stadion vil ved forsøg på eller ved at have taget ophold på Brøndby Stadion blive bortvist.

Bortviste personer har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Under afvikling af Brøndby IF's hjemmekampe vil der på Sydsiden-tribunen være forbud mod at bære gæstemandskabets farver eller komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise gæster, der ikke overholder dette forbud. De involverede personer vil dog, så vidt muligt efter en konkret vurdering, blive henvist til andre områder af Brøndby Stadion.

Det er ydermere ikke tilladt at bære udeholdets farver eller merchandise (flag, trøjer, halstørklæder mv.) i andre tilskuerafsnit end udeholdets tildelte afsnit. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise gæster, der ikke overholder dette forbud. De involverede personer vil dog, så vidt muligt og efter en konkret vurdering blive anmodet om at bortskaffe det forbudsramte merchandise og lignende, og ellers efter en konkret sikkerhedsvurdering om muligt blive henvist til det tildelte udebaneafsnit.

5. Rygning

I alle indendørs lokaliteter på Brøndby Stadion er der forbud mod rygning, med undtagelse af i de opstillede rygekabiner. Dette gælder tobakscigaretter såvel som e-cigaretter. Rygeforbuddet gælder samtlige områder, hvortil gæster har adgang, herunder toiletter, trapper og gangarealer. 

Derudover er der forbud mod rygning i boderne samt andre salgssteder.

Det er tilladt at ryge på tilskuerpladserne i udebaneafsnittet på J. Jensen-tribunen, samt på tilskuerpladserne på Sydsiden og i de to sydlige sving. På resten af stadion er det ikke tilladt at ryge på tilskuerpladserne.

Se oversigtskortet i stort format her.

Du kan læse mere om de gældende røgfri områder på Brøndby Stadion her.

6. Erstatningsansvar

Al adgang, færdsel og ophold på Brøndby Stadion sker på den besøgendes eget ansvar, ligesom Brøndby IF ikke har ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Såfremt der udøves hærværk på Brøndby Stadions ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Brøndby IF et tab, herunder en adfærd, der medfører idømmelse af bøder eller sanktioner, forbeholder Brøndby IF sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

7. Særlige afgifter

Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen på trods af forbuddet herimod, jf. ordensnreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande på trods af forbuddet herimod, jf. ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Gæster, der benytter, medbringer eller besidder maskering/maskeringsgenstande på trods af forbuddet, jf. ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande på trods af forbuddet herimod, jf. ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Gæster, der kaster med genstande på trods af forbuddet herimod, jf. ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Ophold på Brøndby Stadion eller forsøg på at tage ophold på Brøndby Stadion af karantæneramte personer, jf. ordensreglementets pkt. 4, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner.

8. Overtrædelse af ordensreglementet

Gæster, der overtræder ordensnreglementet for Brøndby Stadion, vil blive sanktioneret efter nærværende ordensreglement og kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Brøndby Stadions område eller på ethvert andet stadion i ind-/udland, hvor Brøndby IF's kontrollører forestår adgangskontrollen/sikkerheden.

Såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.

Der kan udstedes karantæne fra Brøndby Stadion eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Brøndby Stadion, uanset hvor arrangementet afvikles, for overtrædelser af ordensreglementet. Ligeledes kan strafbare handlinger, der sker i umiddelbar nærhed af Brøndby Stadion, såsom ind-/udgange, veje og fortove samt parkeringspladser beliggende i forbindelse med Brøndby Stadions område, eller voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor sammenhæng med Brøndby Stadion eller Brøndby IF kan drages, medføre karantæne.