Karantæne
Karantæner kan komme på tale ved overtrædelser af landets gældende lovgivning og det gældende ordensreglement på Brøndby Stadion. Dette er gældende til alle arrangementer, der måtte afvikles på Brøndby Stadion, og andre steder, hvor Brøndby IF er involveret, både af sportslig og ikke-sportslig karakter.

Karantæner kan gives som en periode, hvor man ikke må/skal vise sig til arrangementer med involvering af Brøndby IF eller som stadiontjeneste, alt efter hvad man har overtrådt af lovgivning/reglement.

I tilfælde af at sagen kan afgøres med det samme - enten i tilfælde af erkendelse eller i forbindelse med at blive taget i eksempelvis visitationen - vil man få udleveret en strakskarantæne, der vil blive udfyldt og afleveret med det samme til vedkommende.

Stadiontjeneste

Stadiontjeneste er ment som et frivilligt alternativ til en karantæne. Eksempler på stadiontjeneste:

•  Oprydning af stadion før eller efter en kamp
•  Arbejde i forbindelse med stadion, reparationer og lignende

Det er meningen med stadiontjenesten, at man, efter er blevet tildelt stadiontjeneste, sammen med sikkerhedschefen og stadionchefen aftaler nærmere, hvordan stadiontjenesten skal afvikles og hvornår. Der bliver en aftale, man laver, hvorefter man skal følge aftalen, indtil den er opfyldt.

I tilfælde af at man ikke opfylder aftalen efter dens indgåelse, indtræder en karantæne, der svarer til den begåede forseelse, med øjeblikkelig virkning.

Når aftalen er opfyldt, og man har været der i de timer, som man er blevet tildelt, så er ens karantæneperiode ophørt, og man vil igen kunne komme til kampe.

Der er ikke mulighed for at overvære kampe, mens man aftjener sin stadiontjeneste.

Stadiontjeneste er som udgangspunkt gældende for 1. gangstilfælde af forseelser.

Man kan få tildelt stadiontjeneste for alle forseelser med undtagelse af følgende:

•  Grovere overtrædelser af ordensreglementet
•  Gentagelse af forseelser 
•  Vold/trusler
•  Groft hærværk
•  Affyring af pyrotekniske artikler
•  Grovere narkotikaovertrædelser

Denne liste er ikke udtømmende.

Efter at have aftjent sin stadiontjeneste har man 1 års prøvetid fra den dato, hvor man fik sin stadiontjeneste tildelt. Det vil sige, at man i det år er på prøve, og ved yderligere overtrædelser vil det blive set på som gentagelse, hvorfor man i så fald overgår til at blive tildelt en egentlig karantæne.

Stadiontjeneste i forbindelse med aftjening af karantæne

Som en del af karantæner på Brøndby Stadion er det muligt i særlige tilfælde at få kombineret sin karantæne med en stadiontjeneste på op til 1/3 af den samlede straf. De særlige tilfælde vil være i forbindelse med tildeling af karantæner på mere end 1 år. 

Her vil man i tilfælde af at have overholdt sin karantæne og ikke være truffet til kampe/arrangementer i forbindelse med Brøndby IF i karantæne perioden kunne få tildelt stadiontjeneste i den sidste tredjedel af sin karantæneperiode i stedet for karantænen. 

Undtagelser fra denne ordning er:

•  Sager vedrørende vold
•  Sager vedrørende trusler
•  Sager vedrørende våbenloven

I forbindelse med tildeling af karantæner på mere end 1 år vil der være mulighed for at tiltræde denne ordning, når karantænen tildeles. Ordningen bortfalder, såfremt karantænen ikke overholdes.

Takster for overtrædelser på stadion og andre steder, hvor Brøndby IF er involveret vil fremadrettet se ud som følger:

Pyro (besiddelse og lignende)

1. gangstilfælde: Minimum ½ års karantæne/stadiontjeneste med minimum 30 timer, alt efter forseelsen.

Overtrædelser inden for 1 år af den første forseelse bliver takseret som gentagelse. Sagen vil blive behandlet særskilt, og forseelsen vil blive takseret alt efter grovheden.

Afbrænding af pyrotekniske artikler bliver takseret til minimum 1 års karantæne, og der vil her ikke være mulighed for aftjening af stadiontjeneste.

Ordensreglementet i øvrigt

•  1. gangstilfælde: ½ års karantæne/stadiontjeneste med minimum 25 timer, alt efter forseelsen.
•  2. gangstilfælde: Overtrædelser inden for 1 år af den første forseelse bliver takseret som gentagelse. Sagen vil blive behandlet særskilt, og forseelsen vil blive takseret alt efter grovheden.

Overtrædelser af straffeloven og våbenloven

Generelle overtrædelser af straffeloven og våbenloven vil blive vurderet til karantæne af en given længde, alt efter forseelsen.
•  Generel længde på denne form for overtrædelse er på minimum 1 år.

Ved overtrædelser af en karantæne eller midlertidig karantæne (eller forsøg herpå) vil man automatisk få forlænget sin karantæneperiode med minimum ½ år og samtidig modtage en afgift pålydende kr. 5.000.

Ved flere overtrædelser af en karantæne eller midlertidig karantæne tildeles man automatisk karantæne på minimum 1 år.

Ved overtrædelser af afbrænding og besiddelse af pyrotekniske artikler, kast med genstande, besiddelse/benyttelse af maskering, overtrædelse af karantæne og baneløberi vil man blive opkrævet en afgift på det stående beløb, der står til betaling omgående.

Brøndby IF forbeholder sig enhver ret til at suspendere, spærre eller helt fjerne sæsonkort, billetter eller lignende fra personer, der overtræder landets gældende lovgivning eller de gældende regler for Brøndby IF.