16. MARTS 2015 kl. 12:15
Selskabsmeddelelse 04/2015: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 16. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 04/2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10:

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14. april 2015, kl. 16:00, på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby

Dagsorden

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
4. Forslag fra bestyrelsen
    a. Forslag om ændring af vedtægternes § 3b.
    Bestyrelsen foreslår, at muligheden for at udstede tegningsoptioner (warrants) til
    bestyrelsesmedlemmer udgår, således at warrants udelukkende kan udstedes til
    medarbejdere og direktion i selskabet.
    b. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier 
    Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære
    generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nom. 10 % af Selskabets aktier
    til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af én statsautoriseret revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt


Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1, 2, 3, 4b, 5, 6 og 7 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4a kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 106, stk.1.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen 102.022.902 kr. 

Adgang til generalforsamlingen

Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via Selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, telefon 43 63 08 10, mandag til fredag i tidsrummet 9:00 til 15:00, eller via www.brondby.com (Investor) i dagene til og med fredag den 10. april 2015, kl. 23:59. Bemærk venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdag og søndag, samt på helligdage.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen i tilknytning til de aktier, som aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 7. april 2015 kl. 23:59. 

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 10. april 2015, kl. 23:59, skal have anmodet om adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsformular findes på www.brondby.com (Investor). 

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme. Formular hertil forefindes på www.brondby.com (Investor).

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside fra den 23. marts 2015 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning derom.

De samme dokumenter, inklusive de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, vil samtidig blive gjort tilgængelige på www.brondby.com (Investor). 

På generalforsamlingen har aktionærerne adgang til at opstille kandidater til valg til bestyrelsen og stille spørgsmål til bestyrelsen, og aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret, i det omfang dette er muligt.

Brøndby, marts 2015
Bestyrelsen