11. SEPTEMBER 2014 kl. 15:41
Selskabsmeddelelse 24/2014: Tildeling af warrants til Daniel Agger
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 11. september 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 24/2014

Brøndby IF – Tildeling af warrants til Daniel Agger

Generalforsamlingen traf den 17. september 2013 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt 12.000.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b og har således tildelt i alt 1.250.000 warrants til Daniel Agger. Bestyrelsen har herefter udstedt i alt 5.389.277 warrants.

Formål
Målsætningen med tildeling af warrants til Daniel Agger er at knytte denne tættere til klubben og have interesse i værdiskabelsen i selskabet.

Modtagere, udnyttelsesprisen og udnyttelsesperioder 
Daniel Agger tildeles 1.250.000 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én (1) aktie a nominelt 1 kr. til 3 kr. 

Daniel Agger kan successivt udnytte de tildelte warrants fordelt med halvdelen i det handelsvindue, der følger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2015 (svarende til omkring et år efter hans tiltræden som spiller), og halvdelen i det handelsvindue, der følger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2016 og senest fem år efter tildeling. Herefter bortfalder eventuelt uudnyttede warrants.

Udnyttelsen er betinget af modtagerens fortsatte ansættelse i selskabet, hvorfor retten til warrants bortfalder uden kompensation ved dennes fratræden, såfremt modtageren selv opsiger stillingen eller bliver opsagt af selskabet grundet misligholdelse af ansættelsesforholdet. Såfremt selskabet opsiger modtageren, uden at dette skyldes dennes forhold eller såfremt modtagerens stilling ændres, bevarer modtageren dog retten til at udnytte warrants på de respektive udnyttelsestidspunkter.

Markedsværdi
Værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på 3 kr. per aktie a nominelt 1 kr., en aktiekurs på 2,60 kr. og en dividendepolitik på 0 kr. per aktie per år ved anvendelse af Black-Scholes-modellen er beregnet til 789.856 kr. på tildelingstidspunktet. 

Beregningen er foretaget på grundlag af en forventet fremtidig volatilitet på 41,5 % og et risikofrit renteniveau på 0,04 % p.a. Renteniveauet er fastlagt ud fra danske statsobligationer med cirka samme løbetid som den forventede løbetid for hver tildeling. Det er derudover forudsat, at warrants udnyttes i den midterste del af udnyttelsesperioden.

Registrering
Bestyrelsen vil i Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af de af udstedelsen afledte vedtægtsændringer. 

Se hele meddelelsen som pdf her.


Brøndby IF
Bestyrelsen


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.