10. APRIL 2014 kl. 18:13
Selskabsmeddelelse 11/2014: Forløb af ordinær generalforsamling
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 10. april 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2014

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Den 10. april 2014, kl. 16:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
4. Forslag fra bestyrelsen

a. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter
Bestyrelsen foreslår, at den i vedtægternes § 3a eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital udgår i sin helhed. Samtidig stilles der forslag om vedtagelse af en ny § 3a, der bemyndiger bestyrelsen indtil 31. marts 2019 til at kunne forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt 51.011.451 stk. aktier a nominelt 1 kr. med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. 

b. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nom. 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 

5. Valg af bestyrelse
6. Valg af én statsautoriseret revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 356 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 46..017.012 stemmer ud af i alt 102.022.902 stemmer.

Ad 1, Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsesformand Aldo Petersen forelagde bestyrelsens beretning.

Administrerende direktør Jesper Jørgensen gennemgik årsrapporten 2013.

Der fremkom en række kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens beretning og årsrapporten, som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Ad 2, Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad 3, Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Ad 4, Forslag fremsat af bestyrelsen

a. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter
Bestyrelsen foreslår, at den i vedtægternes § 3a eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital udgår i sin helhed. Samtidig stilles der forslag om vedtagelse af en ny § 3a, der bemyndiger bestyrelsen indtil 31. marts 2019 til at kunne forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt 51.011.451 stk. aktier a nominelt 1 kr. med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

b. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nom. 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 5, Valg af bestyrelse

Jan Bech Andersen foreslog valg til bestyrelsen af:

Morten Albæk, 
Jan Bech Andersen
Sune Blom
Jim Stjerne Hansen
Thorleif Krarup
Jesper Møller

De opstillede kandidater havde alle ønsket valg.

Aldo Petersen, Jesper Holm Hansen, Hugo Andersen, Jan Leth Christensen, Morten Holm og N. E. Nielsen genopstillede ikke.

Herudover havde Brøndbyernes Idrætsforening udpeget Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.

Bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:

Morten Albæk, 
Jan Bech Andersen
Sune Blom
Jim Stjerne Hansen
Thorleif Krarup
Jesper Møller
Christian Barrett
Sten Lerche

Ad 6, Valg af én statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 7, Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 

Ad 8, Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

---------------

Aldo Petersen takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 17:20.


Med venlig hilsen

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.