14. FEBRUAR 2014 kl. 13:28
Selskabsmeddelelse 03/2014: Brøndby IF - Tildeling af warrants til nyudnævnt administrerende direktør

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 14. februar 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 03/2014

Brøndby IF - Tildeling af warrants til nyudnævnt administrerende direktør

Generalforsamlingen traf den 17. september 2013 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt 12.000.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b og har således tildelt i alt 500.000 warrants til selskabets nyudnævnte administrerende direktør Jesper Jørgensen. Bestyrelsen har herefter udstedt i alt 4.138.091 warrants.

Formål

Målsætningen med tildeling af warrants til selskabets administrerende direktør er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af selskabets strategiske mål og sikre fælles interesse mellem aktionærerne, selskabet og dets direktion.

Modtagere, udnyttelsesprisen og udnyttelsesperioder

Administrerende direktør Jesper Jørgensen tildeles 500.000 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én (1) aktie a nominelt 1 kr. til 3 kr.

Jesper Jørgensen kan successivt udnytte de tildelte warrants fordelt med en fjerdedel årligt, første gang omkring et år efter dennes udnævnelse som administrerende direktør, herefter samme tidspunkt i de efterfølgende tre år og senest fem år efter tildeling, hvorefter uudnyttede warrants bortfalder.

Udnyttelsen er betinget af modtagerens fortsatte ansættelse i selskabet, hvorfor retten til warrants bortfalder uden kompensation ved dennes fratræden, såfremt modtageren selv opsiger stillingen eller bliver opsagt af selskabet grundet misligholdelse af ansættelsesforholdet. Såfremt selskabet opsiger modtageren, uden at dette skyldes dennes forhold eller såfremt modtagerens stilling ændres, bevarer modtageren dog retten til at udnytte warrants på de respektive udnyttelsestidspunkter.

Markedsværdi

Værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på 3 kr. per aktie a nominelt 1 kr., en aktiekurs på 2,79 kr. og en dividendepolitik på 0 kr. per aktie per år ved anvendelse af Black-Scholes-modellen er beregnet til 406.874 kr. på tildelingstidspunktet.

Beregningen er foretaget på grundlag af en forventet fremtidig volatilitet på 41,5 % og et risikofrit renteniveau på 0,33 % p.a. Renteniveauet er fastlagt ud fra danske statsobligationer med cirka samme løbetid som den forventede løbetid for hver tildeling. Det er derudover forudsat, at warrants udnyttes i den midterste del af udnyttelsesperioden.

Registrering

Bestyrelsen vil i Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af de af udstedelsen afledte vedtægtsændringer.

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Bestyrelsen

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Aldo Petersen på telefon 43 63 08 10.