23. OKTOBER 2013 kl. 21:46
Selskabsmeddelelse 45/2013: Brøndby IF - Etablering af warrantprogram til direktion, ledende medarbejdere og spiller

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 23. oktober 2013

SELSKABSMEDDELELSE NR. 45/2013

Brøndby IF - Etablering af warrantprogram til direktion, ledende medarbejdere og spiller

Generalforsamlingen traf den 17. september 2013 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt kr. 12.000.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b og har således tildelt i alt 3.638.091 warrants til selskabets administrerende direktør, en række ledende medarbejdere og en enkelt spiller.

Formål

Målsætningen med tildeling af warrants til selskabets administrerende direktør er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af selskabets strategiske mål og sikre fælles interesse mellem aktionærerne, selskabet og dets direktion.

Målsætningen med tildeling af warrants til de konkrete ledende medarbejdere og den konkrete spiller er at sikre fælles interesse mellem aktionærerne, selskabet og selskabets sportslige ledelse. 

Modtagere, udnyttelsesprisen og udnyttelsesperioder

De 3.639.277 warrants tildeles administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson, cheftræner Thomas Frank, sportschef Per Rud, kommunikations- og marketingdirektør Anders Eggert Bay og spiller Thomas Kahlenberg, hvoraf administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson modtager 785.896 stk.

Hver warrant giver ret til at tegne én (1) aktie a nominelt kr. 1,00 til kr. 3,00 (Udnyttelsesprisen).

Tommy Sommer Håkansson kan tidligst udnytte de tildelte warrants tre år efter tildeling (efterår 2016) og senest fem år efter tildeling. Herefter bortfalder eventuelt uudnyttede warrants.

De ledende medarbejdere og spilleren kan successivt udnytte de tildelte warrants fordelt med en fjerdedel årligt, første gang omkring et år efter deres tiltræden (efterår 2014), herefter samme tidspunkt i de efterfølgende tre år og senest fem år efter tildeling, hvorefter uudnyttede warrants bortfalder.

Udnyttelsen er, med undtagelse af Thomas Kahlenberg, betinget af modtagerens fortsatte ansættelse i selskabet, hvorfor retten til warrants bortfalder uden kompensation ved dennes fratræden, såfremt modtageren selv opsiger stillingen eller bliver opsagt af selskabet grundet misligholdelse af ansættelsesforholdet. Såfremt selskabet opsiger modtageren, uden at dette skyldes dennes forhold, bevarer modtageren dog retten til at udnytte warrants på de respektive udnyttelsestidspunkter.

Markedsværdi

Værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på 3 kr. per aktie a nominelt 1 kr., en aktiekurs på 3,15 kr. og en dividendepolitik på 0 kr. per aktie per år ved anvendelse af Black-Scholes-modellen er beregnet til 3.881.323 kr. på tildelingstidspunktet, hvoraf værdien af de til administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson tildelte warrants udgør 858.678 kr.

Beregningen er foretaget på grundlag af en forventet fremtidig volatilitet på 41,5 % og et risikofrit renteniveau på 0,546 % og 0,602 % p.a. Renteniveauet er fastlagt ud fra danske statsobligationer med cirka samme løbetid som den forventede løbetid for hver tildeling. Det er derudover forudsat, at warrants udnyttes i den midterste del af udnyttelsesperioden.

Registrering

Bestyrelsen vil i Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af de af udstedelsen afledte vedtægtsændringer.

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Bestyrelsen

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Aldo Petersen på telefon 43 63 08 10.