Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har nedsat følgende bestyrelsesudvalg:

Sportsligt udvalg, som består af Jan Bech Andersen (formand), Jesper Møller og Sten Lerche. Flertallet af medlemmerne anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

  • At agere sparringspartner og rådgiver for selskabets øverste sportslige ledelse samt fungere som bindeled mellem den sportslige sektor og selskabets bestyrelse.
  • Varetage fodboldpolitiske opgaver i tæt samarbejde med selskabets sportslige ledelse.
  • Løse specifikke opgaver efter ønske fra selskabets sportslige ledelse.

Udvalget forventes at afholde tre-fire årlige møder.

Revisionsudvalg, som består af Thorleif Krarup (formand), Christian Barrett og Jesper Møller. Alle medlemmer anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

  • Overvåge selskabets regnskabsaflæggelse og den lovpligtige revision af årsrapporterne.
  • Kontrollere revisors uafhængighed.
  • Overvåge at de interne kontrol- og risikostyringssystemer fungerer tilfredsstillende.

Udvalget forventes at afholde tre-fire årlige møder.

Vederlagsudvalg, som består af Thorleif Krarup (formand), Christian Barrett og Jesper Møller. Alle medlemmer anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

  • Indstille vederlagspolitikken (herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse.
  • Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelse og direktion samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats.
  • Overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til det øverste ledelsesorgan og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende.

Udvalget forventes at afholde cirka to årlige møder.