Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S,
CVR nr. 83 93 34 10. Generalforsamlingen afholdes fredag den 27. april 2007 kl. 16:00 på adressen: Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby i Michael Laudrup Lounge.

Der foreligger følgende dagsorden:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.

2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fremsat af bestyrelsen:

A. Der meddeles bestyrelsen følgende bemyndigelse:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, under iagttagelse af aktieselskabsloven § 48, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling - dog højst i atten måneder - at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier mod betaling af en kurs der højst må afvige 10% fra den på handelstidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs".

B. I § 3a ændres "...flere gange inden den 1. maj 2007 med fortegningsret..." til
"...flere gange inden den 1. apri l 2012 med fortegningsret..."

Bestemmelsen vil herefter lyde:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange inden den 1. april 2012 med fortegningsret for selskabets hidtidige A-aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt kr. 1.900.000 (skriver kroner eenmillionnihundredetusinde) A-aktier på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. De nye A-aktier skal udstedes på navn og noteres i selskabets aktiebog. A-aktierne skal være ikkeomsætningspapirer. Hvert A-aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer. For de nye A-aktier skal gælde samme indskrænkninger i omsætteligheden som for de hidtidige A-aktier, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.

Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje A-aktiekapitalen er betinget af, at der samtidigt sker en forhøjelse af B-aktiekapitalen i medfør af § 3 b nedenfor i et forhold, der indebærer, at der i forhold til hver udstedt ny A-aktie på nominelt 20 kr. udstedes nye B-aktier for mindst nominelt 200 kr. og at kursen på de nye A-aktier er mindst lig med kursen på de nye B-aktier. Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, der ikke er
udnyt tet inden for den fastsatte frist ."

C. I § 3b ændres "... i perioden indtil den 1. maj 2007 at forhøje..." til "... i
perioden indti l den 1. april 2012 at forhøje..."

Bestemmelsen vi l herefter lyde:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2012 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt kr. 20.000.000 (skriver kroner tyvemillioner) B-aktier. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er lavere end aktiernes værdi, har de gamle aktionærer fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde, herunder som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke t ilkomme selskabets gamle akt ionærer nogen fortegningsret. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Hvert B-aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme."

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af én statsautoriseret revisor.

6. Eventuelt.

Adgangskort til generalforsamlingen kan afhentes/rekvireres på/via selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, telefon 43 22 53 01 eller pr. e-mail rj@brondby.com i dagene mandag den 16. april 2007 til og med søndag den 22. april 2007 i tidsrummet 9:00 til 16:00. Fredag dog inden 15:30. Bemærk venligst at kontoret er lukket lørdag og søndag og rekvirering kan i disse dage kun ske på ovenstående mail.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2006 med revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra den 19. april 2007 og kan herefter downloades fra brondby.com.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER